Full TitleLetter, To: Ellen Ewing Sherman From: Eleanor Mary Sherman, [1888]
Language English
Publish Date 1888
Source Sherman Thackara
Topic Sherman, Ellen Ewing, 1824-1888.